လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade-7 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

IMG_3560

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၂၃-၁၂-၂၀၁၉) မှ (၁၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade-7 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း /ဆွေးနွေးပွဲအား လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသန

More…

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)သည် Grade-4 သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ (ပထမအကြိမ်) နှင့် (ဒုတိယအကြိမ်)သင်တန်းများ အားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ် ခဲ့ခြင်း။

IMG_20200121_105703

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၁၄-၁-၂၀၂၀) မှ (၂၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade- 4 သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်း (ပထမအကြိမ်) အား လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) မှအဖွဲ့ဝင်များသည်

More…

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade -10 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

IMG_20191127_142108

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade -10 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ အားလေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၊ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း

More…

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

IMG_9145

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၂၁-၁-၂၀၁၉) မှ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအား လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန တို့ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သော

More…

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

IMG_9203

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၄-၂-၂၀၁၉) မှ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအား လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

More…