လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade -10 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

IMG_20191127_142108

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade -10 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ အားလေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၊ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း

More…