မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

IMG_3239

    မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) ၏ လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ပင်မအဖွဲ့ (M&E Core Team) တွင် ဦးစီးဌာနအလိုက် M&E Plan ရေးဆွဲခြင်း၊

More…

လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation) ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း

IMG_2917

    ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation) စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ အရာထမ်း၊

More…