၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍခွဲအလိုက် ဦးစီးဌာနများ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Annual Performance Review- APR) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

0000 IMG_3356

  ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍခွဲအလိုက် ဦးစီးဌာနများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Annual Performance Review- APR) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၁.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ

More…