မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းIMG_3239

IMG_3239    IMG_3503

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) ၏ လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ပင်မအဖွဲ့ (M&E Core Team) တွင် ဦးစီးဌာနအလိုက် M&E Plan ရေးဆွဲခြင်း၊ Department Annual Implementation Plan ရေးဆွဲခြင်း၊ M & E Glossary စာအုပ်ကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်း တို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.