လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade -10 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။IMG_20191127_142108

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade -10 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ အားလေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၊ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း ပါဝင်သောအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ဖြင့် (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်ထိ ၃ ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

rbt

rbt

IMG_20191125_144234IMG_20191125_145501IMG_20191126_094103IMG_20191126_103649IMG_2817IMG_20191126_103511IMG_2734IMG_20191125_132252Bookmark the permalink.

Comments are closed.